Thông báo

Thông báo tạm ứng cổ tức 2014 (đợt 2)

Thứ ba, 02/12/2014, 08:20 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2014 cho cổ đông hiện hữu (chốt danh sách ngày 15/12/2014) với mức 15%/cổ phần bằng tiền mặt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Đại Hải sẽ triển khai việc thanh toán khoản tạm ứng nêu trên vào tài khoản cá nhân đã đăng ký với Công ty. Công ty đề nghị Quý cổ đông theo dõi và có ý kiến phản hồi nếu việc chi trả không phù hợp.


Các tin khác :