Thông báo

Thông báo chia cổ tức 2014 (đợt 1)

Thứ tư, 05/11/2014, 15:18 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết số 102/2014/NQ-ĐH ngày 03/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chia cổ tức đợt 1 của năm 2014 cho cổ đông hiện hữu (chốt ngày 15/11/2014) bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Đại Hải đã triển khai việc chia cổ tức nêu trên. Công ty đề nghị Quý cổ đông theo dõi và có ý kiến phản hồi nếu việc chi trả cổ tức không phù hợp.